Tallinna Linnateatri põhimäärus

TALLINNA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS

Tallinn 16. oktoober 2008 nr 32

Tallinna Linnateatri põhimäärus

Määrus kehtestatakse etendusasutuse seaduse § 4 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p l alusel.

§1. Üldsätted

(1) Tallinna Linnateater (edaspidi teater) on Tallinna linna munitsipaaletendusasutus.

(2) Teatri ametlik nimi on eesti keeles Tallinna Linnateater ja inglise keeles Tallinn City Theatre.

(3) Teatri asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Lai 23, 10133 Tallinn.

(4) Teater on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi amet) hallatav asutus, kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

(5) Teater tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Teatril on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja oma dokumendiplangid. Teatril võib olla oma sümboolika.

(6) Teatri põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

(7) Teater juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Põhiülesanded

(1) Teatri põhiülesanne on Eesti teatrikunsti säilitamine, edasiarendamine ja elanike kultuuriliste vajaduste rahuldamine etenduste loomise ja esitamise kaudu ning lavakunsti propageerimine.

(2) Teatri tegevuse aluse moodustab teatri repertuaariplaan, mille koostamisel on teater iseseisev.

(3) Oma ülesannete täitmiseks teater: 

1) korraldab teatrietendusi ja meelelahutusüritusi Tallinnas, Eesti teistes piirkondades ja välismaal;

2) korraldab teatrifestivale, seminare, koolitusprogramme ja osaleb neis;

3) kirjastab ja levitab repertuaari ja teatrit tutvustavaid trükiseid, kogub ja säilitab repertuaaris olnud lavastuste toimikuid, esitab ja vahendab kultuuripärandit;

4) algatab ja korraldab koostööprojekte ning osaleb neis;

5) avab või annab käsutamiseks teatrihoones müügikohti toitlustamiseks ning teatritarvete ja muude kaupade müügiks vastavalt kehtestatud korrale;

6) korraldab heategevus loteriisid ja oksjoneid;

7) korraldab muud teatri põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust;

8) osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide töös.

(4) Teatril on õigus osutada oma põhitegevusega seotud  tasulisi  teenuseid,  sh kaubandus-, toitlustus-, transporditeenuseid, mille hinnad kehtestab amet.

§ 3. Vara ja vahendid, majandustegevus

(1) Teatri valduses olevat linnavara käsutab teater sihtotstarbeliselt oma tegevusega seotud ülesannete täitmiseks. Teatri valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes linnavolikogu õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras.

(2) Linnavaraks on ka intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute ametialase tegevusega või omandatud linnavara arvel.

(3) Teatri eelarves, mille kinnitab ameti juhataja, nähakse ette teatri tegevuseks vajalikud vahendid ning kavandatakse tulud teatri tegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest.

(4) Teatri kulude katteallikad on: 

1) pääsmete müügist laekuv tulu;

2) põhitegevusega kaasnevast ja seda toetavast majandustegevusest saadav tulu;

3) annetused ja laekumised sihtfondidest ja -kapitalidest;

4) Tallinna linna eelarvelised vahendid;

5) toetus riigieelarvest;

6) muud seadusega lubatud vahendid.

(5) Teater võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna linna Õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud  või  annetatud  vahendite  käsutamisel  tuleb järgida  annetaja  soovi. Eraldistest ja annetustest peab teater teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite käsutamise arvestuse.

§ 4. Struktuur

(1) Teatri ülesannete elluviimine toimub erinevate struktuuriüksuste kaudu.

(2) Teatri koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:

1) näitetrupp;

2) kunstilis-loominguline osakond;

3) lavastusosakond;

4) turundus-ja publikuteenindusosakond;

5) majandus-ja haldusosakond;

6) administratsioon.

(3) Teatri struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded,  õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab direktor.

§ 5. Direktor

(1) Teatrit juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

(2) Teatri direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja. Tööleping direktoriga sõlmitakse tähtajaliselt kuni viieks aastaks.

§ 6. Direktori ülesanded

(1) Lähtuvalt riigi ja Tallinna õigusaktidest direktor:

1) juhib teatrit, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise. Direktor vastutab teatri üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase käsutamise eest;

2) esindab teatrit ja tegutseb teatri nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;

3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves  selleks ette nähtud vahendite piires;

4) kinnitab teatri   struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhend)
kooskõlastatult ametiga. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise direktorile otsustab ameti juhataja;

5) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud; sõlmib pealavastaja ettepanekul kuni 5 aastaks loominguliste töötajatega töölepingud;

6) kehtestab teatri töösisekorraeeskirjad;

7) annab oma pädevuse piires teatri töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;

8) koostab ja esitab ametile teatri eelarveprojekti ning vastutab eelarve täitmise eest;

9) taotleb riigieelarvest toetust vastavalt etendusasutuse seadusele;

10) teavitab ametit eraldistest või annetusest, tagab eraldise või annetuse käsutamise annetaja soovi kohaselt ning nimetatud vahendite arvestuse;

11) kehtestab loomenõukogu ettepaneku alusel teatri repertuaariplaani ja esitab selle ametile teadmiseks;

12) korraldab repertuaaris oleva teose kohta toimiku koostamise ja säilitamise;.

13) tagab seaduse ja teiste õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;

14) vastutab teatri valduses oleva vara säilimise ja heaperemeheliku käsutamise eest ning juhib teatri finantsmajanduslikku tegevust;

15) korraldab teatrisse saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste
lahendamist;

16) lahendab teisi ametialaseid küsimusi.

(2) Teatri direktorit asendab ameti juhataja määratud isik. 

§ 7. Pealavastaja

(1) Teatri loomingulist tegevust kavandab ja koordineerib pealavastaja, kellega teatri direktor sõlmib kuni viieks aastaks töölepingu, olles kandidaadi enne kooskõlastanud loomenõukogu ja ametiga.

(2) Teatri majanduslikest võimalustest ja vajadustest lähtuvalt pealavastaja:

1) korraldab teatri  repertuaari  valiku,  koostab repertuaariplaani,  esitab selle  läbivaatamiseks loomenõukogule ja kinnitamiseks direktorile;

2) korraldab loominguliste töötajate valikut ja rakendamist;

3) tagab teatri loominguliste eesmärkide täitmise.

§ 8. Loomenõukogu moodustamine ja töökord

1) Teatri loomingulise tegevuse kavandamiseks ja hindamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga loomenõukogu.

(2) Loomenõukogu on seitsmeliikmeline. Loomenõukogusse kuuluvad teatri direktor,
pealavastaja, üks teatri loominguliste töötajate üldkoosolekul valitud  isik ja neli direktori
nimetatud loomingulise tööga seotud isikut. Loomenõukogu liige ei pea olema teatriga
lepingulistes suhetes.

(3) Direktor võib loomenõukogusse kaasata lisaks hääleõiguseta liikmed, kui nende osalemine loomenõukogu töös nõuandvate liikmetena toob käsu teatri loomingulise või majandusliku töö korraldamisele.

(4) Loomenõukogu tööd juhib loomenõukogu esimees, kes valitakse loomenõukogu liikmete hulgast.

(5) Loomenõukogu ühe koosseisu volituste aeg on kaks aastat. Uue loomenõukogu koosseisu neli liiget nimetab direktor hiljemalt neli nädalat enne eelmise koosseisu   volituste lõppu.
Loominguliste töötajate esindaja peab olema valitud uue koosseisu esimeseks koosolekuks.

(6) Loomenõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

(7) Loomenõukogu töövormiks on koosolek. Koosolekud kutsub kokku loomenõukogu esimees. Koosolekud toimuvad vajadust mööda, kuid vähemalt üks kord kvartalis.

(8) Loomenõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt neli
loomenõukogu liiget, sealhulgas loomenõukogu esimees või teda koosoleku juhatajana asendav direktor.

(9) Loomenõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.  Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

(10) Loomenõukogu koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla loomenõukogu esimees (koosoleku juhataja) ja koosoleku protokollija.

(11) Loomenõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga ja muutuvad kohustuslikuks pärast direktori vastavasisulise käskkirja andmist.

(12) Direktoril on õigus loomenõukogu laiali saata, kui viimane jätab oma ülesanded täitmata, samuti direktori vahetumise korral.

§ 9. Loomenõukogu pädevus

Loomenõukogu pädevusse kuulub:

1) teatri loomingulise tegevuse kavandamine ja sellele hinnangu andmine;

2) ettepaneku esitamine direktorile hooaja repertuaariplaani kehtestamiseks vähemalt kolm kuud enne uue hooaja algust, kusjuures repertuaariplaanis tuleb nimetada uuslavastuste arv, pealkirjad ja autorid, lavastajad, kunstnikud, peaosalised ja esietenduste kuupäevad;

3) ettepanekute tegemine direktorile jäädvustamisele kuuluvate teoste loetelu kehtestamiseks;

4) ettepanekute tegemine loominguliste töötajate valikul ja rakendamisel;

5) seisukoha andmine valmiva uuslavastuse kohta ja esietendusjargsete hinnangute  andmine lavastusele.

§ 10. Arengukava

(1) Arengukavas nähakse ette teatri missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav
tegevus ja vahendid.

(2) Teater koostab arengukava neljaks aastaks. Arengukava koostamise eest vastutab direktor.

(3) Arengukava saadetakse kooskõlastamiseks ametile ja selle kehtestab direktor.

(4) Arengukava läbivaatamine toimub iga kähe aasta tagant arvates arengukava koostamisest. Arengukava muudatused kooskõlastatakse ametiga.

§11. Aruandlus ja kontroll

(1) Teatri juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

(2) Teatri raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktide alusel tsentraliseeritult amet.

(3) Teater koostab ja esitab aruandeid oma tegevuse kohta riigi ja Tallinna õigusaktides ette nähtud korras.

(4) Teater ja ameti tsentraliseeritud raamatupidamine esitavad riigilt saadud toetuse kohta aruande Kultuuriministeeriumile.

(5) Teenistuslikku järelevalvet teatri tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab
linnavalitsus.

§ 12. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1)  Teatri moodustab ja korraldab ümber ning selle tegevuse lõpetab linnavalitsus linnavolikogu otsuse alusel. Teatri ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest   teatab linnavalitsus kultuuriministrile kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

(2) Kui teatri ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad teatri
ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema Õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.

(3) Teatri tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.


§13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. oktoobril 2008.

Tarmo Lausirig

Tallinna Linnavolikogu aseesimees